A MásOk – Minden OK Honlap regisztrált terapeutákra vonatkozó, érvényes Általános szerződési feltételei (ÁSzF)

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a www.mindenok.hu internetcímen elérhető ’MásOk - Minden Ok’ honlap tulajdonosa, azaz a Pneumo Bt. (székhelye: 2640 Szendehely, Rózsa Ferenc utca 15.; cg.: 12-06-005747; adószám: 20251617-2-12) által értékesített reklámfelületre, reklámhordozóra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Megrendelő és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, kivéve, ha az esetleges egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik.

A www.mindenok.hu webcímen elérhető internetes honlapon (a továbbiakban Honlap) teszi közzé a Szolgáltató a hirdetési árakat, egyéb a szerződésekhez kapcsolódó technikai paramétereket és feltételeket.

1. Jelen ÁSZF-ben az alábbiak a következő jelentéssel bírnak:

 • Szolgáltató/Tulajdonos: Aki a reklám közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelület, reklámidő, reklámhordozó) rendelkezik, ezekkel a reklámot közzéteszi, megismerteti és/vagy aki a reklámidőt, reklámfelületet értékesíti. Jelen ÁSZF alkalmazásában a Pneumo Bt. (székhelye: 2640 Szendehely, Rózsa Ferenc utca 15., cg.: 12-06-005747; adószám: 20251617-2-12).
 • Médium: www.mindenok.hu webcímen elérhető internetes oldal
 • Megrendelő/Terapeuta: Akinek az érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a saját érdekében a reklám közzétételét a Szolgáltatótól megrendeli.
 • Kereskedelmi közlemény és reklám/Szolgáltatás: Olyan médiatartalom, melynek célja gazdasági tevékenységet (jelen esetben tipikusan természetgyógyászati tevékenységet, vagy alternatív gyógyászati tevékenységet, vagy kiegészítő gyógyászati tevékenységet) folytató természetes vagy jogi személy árujának, arculatának vagy Szolgáltatásának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése, a Szolgáltatás értékesítését, más módon történő igénybevételét, vagy a Megrendelő által kívánt más hatás elérését, a Szolgáltatás ismertségének növelését mozdítja elő.
 • Terapeuta felhasználói jogok: a Honlap Tulajdonosa minden felhasználóra, így a terapeuta felhasználókra vonatkozóan is meghatározza, hogy mely tartalmak megtekintését, létrehozását és szerkesztését engedélyezi számukra, és milyen tevékenységek végzésére jogosultak a Honlapon. A terapeuta jogok azok a felhasználói jogok, amelyek a regisztrált terapeutáknak a Honlapon való tevékenységére vonatkoznak.

2. Az megrendelés és a reklámszerződés létrejötte

A Szolgáltató a reklám megrendelését csak írásban, a Honlapon erre szolgáló, rendszeresített felhasználói regisztrációra szolgáló űrlap (a továbbiakban regisztrációs űrlap) kitöltésével és részére történő megküldésével fogadja el. Amennyiben a Megrendelő a regisztrációs űrlap kötelezően kitöltendő tartalmi elemeit nem tölti ki, illetve jelen ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani, illetve a létrejött reklámszerződést azonnali hatállyal felbontani.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató köteles a Megrendelő által megküldött adatokat 5 évig nyilvántartani, és azokról a jogszabályban feljogosított szerveknek tájékoztatást adni. Egyéb személyeknek, szerveknek a Megrendelő által megadott adatokat a Szolgáltató csak akkor adhatja ki, ha ehhez a Megrendelő írásban hozzájárul.

2.1. A szerződés létrejötte

A Megrendelő a regisztrációs űrlap kitöltésével, azon a díjcsomag kiválasztásával, és a regisztrációs díj befizetésével együttesen fogadja el jelen ÁSZF-et, és a megrendelés visszaigazolását követően reklámszerződés köttetik, amelynek keretében a Megrendelő a továbbiakban Terapeuta felhasználói jogokkal működhet. A szerződés létrejöttére csak a megrendelés visszaigazolását követően kerülhet sor.

Szolgáltató a megfelelően kitöltött regisztrációs űrlap beérkezését követő 3 munkanapon belül küld visszaigazolást a megrendelés beérkezéséről.

A Terapeuta a regisztráció során díjcsomagot választ, amely alapján az aktiválás napjától számítva a díjcsomagban meghatározott ideig a díjcsomagban foglalt Szolgáltatások igénybevételére jogosult, valamint létrehozhatja saját Terapeuta adatlapját az oldal sémájának megfelelően. A szerződés a díj beérkezéséig és a Terapeuta aktiválásáig nem lép életbe. A kereskedelmi közlemény és reklám közzétételére csak a szerződés létrejötte után kerülhet sor.

2.2. Fizetési feltételek:

A regisztrációs díjat a Szolgáltató honalapján feltüntetett mindenkori árlista tartalmazza. A regisztrációs díjat a regisztráció során kiválasztott díjcsomagban foglaltaknak megfelelően kiküldött elektronikus díjbekérő levél alapján(közben megkérdeztem: számvitelileg ok, nem kell pro forma számla) a Megrendelő 8 napon belül köteles megfizetni, és a díj beérkezését követően 24 órán belül a Megrendelő aktiválja Terapeutaként a rendszerben. Erről a Szolgáltató Megrendelőt e-mailben értesíti. Ezen feltételek teljesülését követően Megrendelő létrehozhatja Terapeuta adatlapját az oldalon. Az aktiválást követő 8 munkanapon belül Szolgáltató megküldi a Megrendelő által megadott számlázási címre a kiállított számlát.

Amennyiben a díj 8 napon belül nem érkezik be, további 30 napig a Terapeuta e-mailben kérheti regisztrációja aktiválását további 10% eljárási díj megfizetése ellenében, amely összeg az utólag kiküldött számlán szintén feltüntetésre kerül.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató által megkötött valamennyi reklámszerződés részét képezi, így a regisztráció megtételével és a regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével a Megrendelő részéről annak tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. Külön írásba foglalt szerződés hiányában jelen ÁSZF a kitöltött regisztrációs űrlappal és visszaigazolással együtt jelenti a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződést. A szerződésben, ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezéseit alkalmazni kell.

3. A megrendelés és reklámszerződés megszűnése, megújítása és módosítása

A Megrendelő a kereskedelmi közleményt és reklámot jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel és módon mondhatja le (elállás és módosítás). A lemondás vagy módosítás napjának az a munkanap számít, amikor a lemondásról szóló értesítés a Szolgáltatóhoz megérkezett, melynek tudomásul vételét Szolgáltató minden esetben 5 munkanapon belül azonos módon írásban visszaigazolja. Az esetleges reklamáció alapja a visszaigazolás.

Azon módosításokat és lemondásokat, amelyek nem kerültek visszaigazolásra és a Megrendelő nem rendelkezik róluk szerver visszaigazolással, el nem fogadottnak kell tekinteni, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

A módosítás díjtételeit, amennyiben azt az árlista nem tartalmazza, az egyedi szerződésben határozza meg a Szolgáltató, ennek hiányában a módosítási igény közlésekor állapodik meg a díj mértékében Megrendelővel.

3.1. A szerződés megszűnése

A szerződés határozott időtartamra jön létre a díjcsomagban meghatározott időre. A szerződés megújítás hiányában a díjcsomagban meghatározott idő leteltével megszűnik. A lejáratról Szolgáltató Megrendelőt előzetesen 60 nappal értesíti.

A szerződés a Megrendelő részéről kizárólag súlyos szerződésszegésre hivatkozással, írásban szüntethető meg a határozott időtartam lejártát megelőzően, azonnali hatállyal. Hibás teljesítésnek kizárólag az minősül, ha a Szolgáltató által biztosított reklámfelület (Honlap) nem működik, vagy a Szolgáltató a Megrendelő kereskedelmi közleményét vagy reklámját nem szolgáltatja vagy írásbeli felhívás ellenére továbbra is hibásan vagy hiányosan szolgáltatja (kivéve a vis major eseteit, pl. adatkatasztrófa vagy ideiglenes rendszerhiba).

A Szolgáltató a határozott idő eltelte előtt szintén csak súlyos szerződésszegésre hivatkozással szüntetheti meg egyoldalúan a szerződést, azonnali hatállyal. Súlyos szerződésszegésnek minősül Megrendelő részéről, ha olyan tartalmat tesz közzé a rendelkezésére bocsátott felületen, ami sérti más felhasználók vagy Megrendelők, illetve a Honlap jó hírnevét, egyéb személyi vagy vagyoni jogait, jogszabályi rendelkezésekkel ellentétes tartalmat közöl, vagy a felületen hirdetett tevékenységével összefüggésben másoknak kárt okoz, Ezekben az esetekben a már befizetett díj időarányos részét a Szolgáltató a felmondás a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címre történő írásbeli közlését követő 8 munkanapon belül visszafizeti, kivéve, ha a Megrendelő súlyosan szerződésszegő magatartása a Honlap társadalmi és szakmai, erkölcsi megítélését jelentős mértékben rontotta. Ebben az esetben a díj arányos része nem jár vissza, és a Honlap Tulajdonosa a díjon felüli kárát peres úton is érvényesíti.

Amennyiben a Megrendelő nem fizeti meg a Szolgáltatás díját, a szerződés megszűnik, és a Megrendelő elveszíti Terapeuta felhasználói jogait az oldalon. Ekkor egyszerű felhasználó lesz, és igény esetén lehetősége van törölni saját felhasználói fiókját. Ebben az esetben a Megrendelő Terapeuta felhasználói jogainak elvesztéséről és annak indoklásáról a Szolgáltató a Megrendelőt nem köteles írásban tájékoztatni.

Az oldal regisztrált felhasználói jogosultak véleményt írni a terapeutáról az oldalon, amelyet a Szolgáltató nem köteles törölni akkor sem, ha a vélemény a Megrendelőt hátrányosan érinti. Ebben az esetben a Terapeuta nyilvánosan kompenzációt ajánlhat fel a panaszt tevő felhasználónak, illetve rendezheti vele a vitás helyzetet.

Az egyes Terapeuta felhasználók egymás elleni szakmai kifogásainak nyilvános hozzászólásban való közlését a Szolgáltató etikátlannak és tisztességtelen versenypiaci magatartásnak tekinti, és ha eset ilyen tudomására jut, haladéktalanul törli.

3.2. A szerződés megújítására vonatkozó feltételek

A szerződés megújítása alapvetően mindenkor a Megrendelő által kiválasztott díjcsomag regisztráció időpontjában érvényes feltételei szerint történik, de Megrendelő kérheti az megújítás időpontjában érvényes bármely más díjcsomag feltételeit is. Amennyiben a szerződés Megrendelő és Szolgáltató között már megszűnt, a megszűnést követően további 15 napig a Megrendelő ez irányú írásbeli igénylése esetén 10% eljárási díj ellenében kérheti regisztrációjának újra aktiválását az eredeti (régi) feltételek szerint.

4. A megrendelés vagy a szerződés nem teljesíthető, ha az alábbi rendelkezések valamelyikébe ütközik:

Megrendelő szavatol azért, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és nem sértik 3. személy jogait, valamint nem ütköznek jogszabályba. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, a közleményben vagy reklámban közöltinformációk valóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a közlemény vagy reklám által történt megsértéséért kizárólag Megrendelőt terheli a felelősség.

A Szolgáltató kizárólagos joga annak megítélése és eldöntése, hogy egy kereskedelmi közlemény vagy reklám nem tehető közzé, különösen, de nem kizárólag akkor, ha

 • jelen ÁSZF vagy hatályos jogszabály rendelkezéseibe ütközik,
 • a Szolgáltató saját közlésének megtévesztő látszatát keltő,
 • a Honlap vagy a Szolgáltató arculatával, szellemiségével nem egyeztethető össze,
 • technikai, terjedelmi okból nem teljesíthető.

Fenti esetekben a Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, a közzétételt megtagadni, még akkor is, ha a megrendelést korábban visszaigazolta.

5. Egyéb rendelkezések

 • 1 Terapeuta legfeljebb 1 adatlappal rendelkezhet, abban pedig legfeljebb 1 külső Honlap hivatkozás szerepelhet, feltéve, hogy díjcsomagjában ez az opció szerepel. A Terapeuta adatlap létrehozásakor a Terapeuta jogosult több tevékenységet, gyógymódot és telephelyet megjelölni a felhasználói adatlapján belül, de egy adott természetes vagy jogi személy nem rendelkezhet az oldalon több felhasználói fiókkal vagy Terapeuta adatlappal.
 • Jóváhagyás és tájékoztatási kötelezettség: A Terapeuta csak jóváhagyott tartalmat tehet közzé, illetve a módosításokról azok eszközlését megelőzően legalább 3 munkanappal értesítenie kell  a Honlapon megjelölt szerkesztőséget.
 • Közölhető tartalom: a Terapeuta nem tehet közzé olyan tartalmat, mellyel a Honlapot negatív fényben tünteti fel, illetve a Honlappal kapcsolatban negatív tartalmú kijelentés a Honlapon nem tehet. Továbbá a Honlap egyéb tartalmaival ellentétes kijelentést az általa az oldalon létrehozott tartalomban nem állíthat. Amennyiben a Megrendelő ezt mégis megteszi, azt a Szolgáltató jogosult kijavítani, és a Megrendelő ez irányú írásbeli jóváhagyását követően haladéktalanul közzétenni.
 • Etikus kommunikáció: a Terapeuta köteles a Honlap jó hírnevét megőrizni, azt semmilyen formában nem sértheti. Amennyiben ezt mégis megteszi, így különösen, ha a Honlapon kívül bármilyen más felületen, eseményen a Honlap tartalmát vagy a Szolgáltató jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, és jogosult a Szolgáltató peres úton érvényesíteni kárigényét.
 • A Megrendelő felelőssége és kötelezettségei: A Megrendelő köteles a tevékenységét érintő jogszabályokról megfelelően tájékozódni, és az oldal felhasználóit a jogszabályoknak megfelelően tájékoztatni, az oldalon hirdetett tevékenysége során köteles a jogszabályoknak megfelelően eljárni. Amennyiben a Megrendelő helytelenül vagy jogsértő módon tájékoztatja az oldal felhasználóit, vagy az oldalon is hirdetett tevékenysége során jogsértő módon bánik az oldal felhasználóival, a Szolgáltató az ebből származó károkért nem vállal felelősséget, függetlenül attól, hogy általa jóváhagyott tartalom volt-e a tájékoztatás.
 • A Szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége: A Szolgáltató nem köteles információt adni a Honlap vagy a Megrendelő által létrehozott tartalom látogatottságáról vagy a Terapeuta hirdetésének sikerességére vonatkozó adatokról.
 • Kifogás a tartalom ellen: amennyiben a Terapeuta kifogásolja az oldal valamely tartalmát, a szerkesztőkhöz javítási kérelemmel, javaslattal fordulhat az oldalon erre kijelölt kapcsolati űrlap segítségével. A javaslatokat a Szerkesztőség nem köteles elfogadni, de köteles az űrlap beérkezését követő 10 munkanapon belül azonos módon írásban tájékoztatni a terapeutát szakmai indokairól. A tartalom elleni kifogás miatt a Terapeuta csak akkor bonthat szerződést, ha a kért javítást a szerkesztőség elutasította, és a tartalom súlyosan károsítja a hírnevét, hitelét. Ebben az esetben a már megfizetett díj időarányos részét a Megrendelő részére a szerződés felbontásának írásbeli közlését követő 15 munkanapon belül a Szolgáltató visszafizeti.

5. A Szolgáltató felelősségvállalásának korlátozása

A Megrendelő ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól a Grtv és Fttv szerint a reklámSzolgáltatóval és a Reklám közzétevőjével egyetemlegesen fennálló felelősségéből és az Ekertv szerint az elektronikus hirdetési Szolgáltatóval és az elektronikus hirdetés közzétevőjével együtt fennálló felelősségéből, továbbá a Szolgáltatónak az Smtv. és Mttv. alapján fennálló felelősségéből származó mindazon szankciót, kártérítés és költséget, továbbá megtérít minden ezekkel kapcsolatos kárt, amit a hivatkozott törvények és jelen ÁSzF Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek. Megrendelőnek ez a kötelezettsége kiterjed arra is, hogy a Szolgáltatónál egy ilyen igénnyel kapcsolatosan kényszerűen felmerülő költségeket (pl. külső jogi tanácsadók díja) megelőlegezze. Megrendelő köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az igénnyel fellépő személy kizárólag a Megrendelővel szemben érvényesítse igényét. Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megrendelő köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató megtérítette, a Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.

6. Jogviták

Az esetleges vitás kérdésekben – amennyiben ezekre az egyedi reklámszerződés, illetve jelen ÁSzF nem tartalmaz rendelkezést – a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámetikai Kódex előírásait kell alkalmazni. Felek a jóhiszeműség és az együttműködés polgári jogi kötelezettsége, valamint a szerződésükben elérni kívánt célra figyelemmel, vitáikat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.

7. Az ÁSzF közzététele és hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. május 4-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. Jelen ÁSzF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy arra az első megrendelés visszaigazolásában hivatkozik, az elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSzF mindenkori hatályos és teljes szövege a www.mindenok.hu internetes portálon kerül közzétételre.