A MásOK - Minden OK weboldal regisztrált felhasználóira vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

A Pneumo Bt. (székhely: 2640 Szendehely, Rózsa Ferenc utca 15.; cégjegyzékszám: 12-06-005747; adószám: 23102024-1-07) (a továbbiakban: Szolgáltató) a mindenok.hu webportálon (a továbbiakban: Honlap) olyan alkalmazást üzemeltet, amely a Honlapon regisztrálók (Felhasználók) meghatározott személyes és egyéb adatait kezeli.

A Honlapon történő regisztrációval a Felhasználó megfelelő tájékoztatás birtokában kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Minden OK weboldal tulajdonosa (Szolgáltató) a honlap üzemeltetésének keretében a regisztráló által megadott személyes és különleges személyes adatait, a regisztráció céljának megfelelő célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja.

A Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.

Adatkezelő

Pneumo Bt.

Székhelye: 2640 Szendehely, Rózsa Ferenc utca 15.;

cégjegyzékszáma: 12-06-005747;

adószáma: 23102024-1-07

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86891/2015.

Az adatkezelés célja

A Weboldal a saját regisztrált felhasználói számára az egyszerű felhasználókhoz, látogatókhoz képest többletszolgáltatást nyújt. A többletszolgáltatások egy része ingyenes, más része térítés ellenében vehető igénybe, amelyről a Szolgáltató a Felhasználókat megfelelően tájékoztatja az adatkezelés ideje alatt. Az igénybe vehető szolgáltatások köre az adatkezelés ideje alatt és a használat során változhat.

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Weboldal látogatóinak a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása és a szerződésből eredő igények érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett idézett törvény szerinti hozzájárulása, a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. A felhasználó a hozzájárulását a honlap szolgáltatásainak igénybevételével, a portálon való regisztrációval adja meg.

A Szolgáltató a kezelt adatokat törli, ha az érintett kéri azt, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy az adatok törlését a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az érintett az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet.

Az érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a kezelt adatok törlését jelenti.

A kezelt adatok köre

A Szolgáltató által kezelt adatok lehetnek az idézett törvény szerinti személyes adatok és különleges adatok. A kezelt adatok köre a Felhasználó típusától függően eltérhet, amelyről a Szolgáltató a Felhasználókat a regisztráció során megfelelően tájékoztatja.
A szolgáltatás keretében Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltató tárhelyére szöveget, képet, hang- vagy videótartalmat töltsön fel. E tartalmak tekintetében a személyes adatok kezelése a Felhasználó ráutaló magatartással történő önkéntes hozzájárulásán alapszik. Amennyiben a Felhasználó e körben harmadik személy személyes adatait is rendelkezésre bocsátja, úgy kijelenti, hogy azok a személyek is megismerték a jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát, és ennek ismeretében hozzájárultak a Szolgáltató adatkezeléséhez. Felhasználó e kötelezettségének elmulasztásáért Szolgáltatóval és az adatok eredeti tulajdonosával szemben egyetemlegesen felel.

Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató az adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Hozzájárulás visszavonásának a felhasználói regisztráció törlése, vagy az arra vonatkozó kérelem Szolgáltatóhoz történő benyújtása minősül.

A felhasználói regisztráció törlése esetén a Szolgáltató a használat során keletkezett adatok egy részét visszamenőleg nem törli, hanem további 5 évig megőrzi. Ilyen adatok lehetnek:

  • az esetleges megrendelés során megadott számlázási adatok – ezeket a Szolgáltató a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően a mindenkori számviteli jogszabályokban előírt archiválási időtartam lejártáig őrzi meg.
  • a Felhasználó által feltöltött egyéb szöveges-, képi- vagy hangadatok, amelyeket a Felhasználó és Szolgáltató közötti egyedi megállapodásban meghatározott adatmegőrzési szolgáltatás időtartamáig őrzi meg.
  • az érvényes regisztráció ideje alatt keletkezett egyes szöveg-, kép-, hang- vagy videótartartalmak – legyen az szellemi termék, vagy más, nem kifejezetten a felhasználó azonosítására szolgáló vagy őrá vonatkozó személyes adat - a felhasználói regisztráció törlését követően a szolgáltató kezelésében maradnak a Honlap üzemeltetésének befejezéséig.

Az adatok megismerhetősége

A szolgáltatás alapját képező informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Máskülönben a Szolgáltató a kezelt adatokat a munkatársain és megbízottjain kívül harmadik személyek számára nem teszi megismerhetővé, nyilvánosságra nem hozza, kivéve az anonim, kutatási-statisztikai célú felhasználás esetét, illetve ha jogszabályban erre feljogosított szerv kéri.

Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

E-mail címek felhasználása

Szolgáltató a Felhasználó megadott email címére a szolgáltatást érintő körülményekről küldhet üzeneteket.

Szolgáltató a fenti email címre csak a Felhasználó előzetes hozzájárulásával küld hírlevelet.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon keresztül, illetve a cégnév tekintetében a Szolgáltatóhoz intézett e-mail útján. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait a honlap kapcsolatfelvételi űrlapjának kitöltésével gyakorolhatja: A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni, illetve egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon keresztül maga is helyesbítheti.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során valótlan, hiányos, nem időszerű vagy nem saját adatot adott meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az őt ért vagy vele szemben érvényesített kárt a Felhasználóval szemben közvetlenül érvényesíteni. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

 

Kelt: Szendehely, 2015.05.01.

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.